Visa hela vårt sortiment av
säkerhetslösningar

 • Produktkategorier
 • Produkttillämpningar
 • Produktmärken
Villkor för webbplatsen

Villkor för webbplatsen

Villkor för webbplatsen

Introduktion

Dessa villkor reglerar användningen av vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du dessa villkor i sin helhet. Om du inte accepterar dessa villkor eller någon del av dem ska du inte använda webbplatsen.

Licens för användning av webbplatsen

Såvida inte annat anges så äger vi eller våra licensgivare de immateriella rättigheterna till innehållet på webbplatsen. I enlighet med licensen nedan reserveras alla immateriella rättigheter.

Du kan visa, hämta för att cacha, och skriva ut sidor från webbplatsen för din egen personliga användning, i enlighet med de begränsningar som anges nedan och på andra ställen i dessa villkor.

Du ska inte:

(a) återpublicera material från den här webbplatsen (inklusive återpublicering på en annan webbplats).

(b) sälja eller underlicensiera material från webbplatsen.

(c) visa material från webbplatsen offentligt.

(d) återge, kopiera eller på annat sätt utnyttja material på webbplatsen för kommersiella syften.

(e) redigera eller på annat sätt ändra material på webbplatsen.

(f) återdistribuera material från webbplatsen [med undantag för innehåll som specifikt och uttryckligen har gjorts tillgängligt för återdistribution]

Där innehåller görs specifik tillgängligt för återdistribution får detta endast spridas inom organisationen.

Acceptabel användning

 • Du ska inte använda webbplatsen på något sätt som orsakar eller kan orsaka skada för webbplatsen eller skada tillgänglighet eller åtkomstbarhet för webbplatsen, eller som på något sätt är olagligt, utgör bedrägeri eller är skadligt eller har anknytning till något olaglig, bedrägligt eller skadligt syfte eller aktivitet.
 • Du ska inte använda webbplatsen för att kopiera, lagra, vara värd för, skicka, använda, publicera eller sprida något material som består av (eller är länkat till) någon spionvara, datorvirus, trojansk häst, mask, tangentloggare, rootkit eller annat illasinnat datorprogram.
 • Du ska inte utföra några systematiska eller automatiserade datainsamlingar (inklusive, utan begränsning scraping, datamining, dataextraktion eller dataskörd), på eller i relation till vår webbplats utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd.
 • Du ska inte använda vår webbplats för att överföra eller skicka oönskade kommersiella kommunikationer.
 • Du ska inte använda vår webbplats i några syften som är relaterade till marknadsföring utan vårt uttryckliga skriftliga medgivande.

Begränsad åtkomst

 • Åtkomst till visa områden på vår webbplats är begränsad. Vi reserverar rätten att begränsa åtkomsten till vissa områden på vår webbplats och hela vår webbplats när vi så önskar.
 • Om vi ger dig ett användar-ID och lösenord för att möjliggöra åtkomst till begränsade områden på vår webbplats eller annat innehåll eller tjänster ska du se till att vår användar-ID och lösenordet hålls konfidentiellt.
 • Vi kan inaktivera användar-ID:n och lösenord när vi så önskar utan föregående meddelande eller förklaring.

Användargenererat innehåll

 • I dessa villkor innebär ”ditt användarinnehåll” material (inklusive begränsning text, bilder, ljudmaterial, videomaterial och audiovisuellt material) som du skickar till webbplatsen oavsett syfte.
 • Du ger oss en internationell, oåterkallelig, icke-exklusive avgiftsfri licens att använda, återge, anpassa, publicera, översätta och distribuera ditt användarinnehåll till alla eventuella befintliga eller framtida media. Du ger oss också rätten att underlicensiera dessa rättigheter och rätten att inleda rättsliga åtgärder för brott mot dessa rättigheter.
 • Användarinnehåll ska inte vara olagligt och ska inte bryta mot några tredje parters lagliga rättigheter och ska inte kunna orsaka juridiska åtgärder, mot dig eller oss eller en tredje part (enligt någon tillämplig lag).
 • Du ska inte skicka något användarinnehåll till webbplatsen som är, eller har varit, föremål för några hotande eller faktiska juridiska processer eller andra liknande klagomål.
 • Vi reserverar rätten att redigera eller ta bort allt material som skickas till webbplatsen eller lagras på våra servrar eller publiceras på webbplatsen.
 • Oavsett våra rättigheter i enlighet med dessa villkor i relation till användarinnehållet så förbinder vi oss inte att övervaka insändning av sådant innehåll, eller publicera sådant innehåll på vår webbplats.

Begränsade garantier

 • Även om vi strävar efter att se till att informationen på den här webbplatsen (exklusive användarinnehållet) inte innehåller felaktigheter så garanterar vi inte dess fullständighet eller korrekthet. Vi garanterar inte heller att webbplatsen ska vara fortsatt tillgänglig eller att materialet på webbplatsen fortsätter vara uppdaterat.

Så långt detta tillåts av tillämpliga lagar exkluderar vi alla eventuella representationer, garantier och villkor i relation till webbplatsen och användning av webbplatsen (inklusive, utan begränsning, alla eventuella lagenliga garantier gällande tillfredsställande kvalitet, ändamålsenlighet och/eller tillämpning av rimlig omvårdnad och kunskap).

Begränsat ansvar

Inget i dessa villkor (eller på annat sätt på vår webbplats) exkluderar eller begränsar vårt ansvar för bedrägeri, dödsfall eller personskada som orsakas av oaktsamhet från vår sida eller för något annat ansvar som inte kan uteslutas eller begränsas i enlighet med tillämpliga lagar.

I enlighet med detta kommer vårt ansvar gentemot dig vad gäller användning av webbplatsen, eller under eller i samband med dessa villkor, oavsett om detta gäller inomkontraktuellt, utomkontraktuellt (inklusive oaktsamhet) eller på annat sätt, begränsas enligt följande:

(a) I den utsträckning webbplatsen samt informationen och tjänsterna på webbplatsen tillhandahålls avgiftsfritt ansvarar vi inte för någon förlust eller skada av någon typ.

(b) Vi ansvarar inte för några följdskador, indirekta skador eller speciella förluster eller skador.

(c) Vi ansvar inte för förlorade vinster, intäkter, omsättning eller förutspådda besparingar, kunder, goodwill, rykte, data eller information.

(d) vi ansvarar inte för någon förlust eller skada som uppstår på grund av några händelser eller händelser som ligger bortom rimlig kontroll.

(a) Vårt maximala ansvar i relation till någon händelse eller serie av relaterade händelser begränsas till €12.

Skadeslöshet

 • Du accepterar härmed att ersätta och hålla oss skadeslösa mot alla eventuella förluster, skador, kostnader, ansvar och utgifter (inklusive och utan begränsning juridiska utgifter och alla belopp som betalas av en tredje part som ersättning för ett anspråk eller en tvist enligt råd från våra juridiska rådgivare) som tillkommer eller beläggs oss på grund av något bott mot någon del av dessa villkor, eller som uppstår på grund av någon misstanke om att du har brutit mot någon del av dessa villkor.

Brott mot dessa villkor

 • Oavsett våra andra rättigheter i enlighet med dessa villkor kan vi, om du bryter mot dessa villkor på något sätt, vidta de åtgärder vi anser lämpliga för att hantera detta brott, inklusive att avbryta din åtkomst till webbplatsen, hindra dig från att få åtkomst till webbplatsen, blockera datorer som använder dina IP-adresser från att få åtkomst till webbplatsen, kontakta din internetleverantör, begära att de blockerar åtkomst till webbplatsen och/eller inleda rättsliga åtgärder mot dig.

Ändringar

 • Vi kan komma att revidera dessa villkor då och då. Reviderade villkor kommer att gälla användning av vår webbplats från det datum de reviderade villkoren publiceras på webbplatsen. Kontrollera denna webbplats regelbundet för att se till att du känner till den aktuella versionen.

Uppdrag

 • Vi kan överföra, utlicensiera eller på annat sätt hantera våra rättigheter och/eller skyldigheter i enligt med dessa villkora utan föregående meddelande och utan att be om ditt samtyckte.
 • Du får inte överföra, utlicensiera eller på annat sätt hantera dina rättigheter och/eller skyldigheter i enligt med dessa villkor.

Uppdelning av avtal

 • Om någon del av dessa villkor av någon domstol eller annan kompetent myndighet bedöms vara olaglig och/eller inte kan verkställas kommer de andra villkoren fortsätta gälla.  Om någon olaglig eller icke-verkställig del av avtalet kan anses bli laglig eller verkställig om en del av denna tas bort kommer denna del anses vara borttagen och resterande del av villkoret kommer att fortsätta gälla.

Uteslutande av tredjepartsrättigheter

 • Dessa villkor ska nyttjas av dig och oss och är inte avsedda att gälla för någon tredje part eller vara verkställig för någon tredje part. Utövande av våra och dina rättigheter i relation till dessa villkor gäller inte i enlighet med medgivande för någon tredjepart.

Immateriella rättigheter

A-SAFE®, Atlas®, eFlex™, FlexiShield™, ForkGuard™, iFlex®, Memaplex®, mFlex™, RackEye™, RackGuard™ och SenseSafe™ är antingen registrerade varumärken eller varumärken tillhörande A-SAFE och är registrerade i flera jurisdiktioner i världen. Du får inte använda något av de varumärken som ägs av A-SAFE utan föregående skriftligt tillstånd från A-SAFE. Kunder, försäljare eller andra externa enheter som vill använda varumärken tillhörande A-SAFE måste först inhämta skriftligt tillstånd från A-SAFE.

Alla andra varumärksnamn eller varumärken tillhör sina respektive ägare.

Hela avtalet

 • Dessa villkor, tillsammans med vår dataskyddspolicy, utgör hela avtalet mellan dig och oss i relation till din användning av våra webbplatser och ersätter alla tidigare avtal vad gäller din användning av detta avtal.

Lag och jurisdiktion

 • Dessa villkor ska skyddas av och konstrueras i enlighet med engelsk lagstiftning och alla tvister i relation till dessa villkor kommer att tas upp i den icke-exklusiva jurisdiktionen för domstolarna i England och Wales.

Registreringar och auktoriseringar

 • Vår organisationsnummer är 5407505.
 • Vårt momsnummer är GB 893 1518 05.

Våra uppgifter

 • Företages fullständiga namn är A-SAFE (UK) Ltd.
 • Vi är registrerade i England och Wales med registreringsnummer 5407505.
 • Vår registrerade adress är A-SAFE (UK) Ltd, Habergham Works, Ainleys Industrial Estate, Elland, West Yorkshire, England, HX5 9JP.
 • Du kan kontakta oss per e-post till [email protected].
 • A-SAFE övervakar data som är tillgängliga för den här webbplatsen och kan använda dessa för marknadsföringssyften. A-SAFE lämnar aldrig personuppgifter till tredje parter.

För att ge dig den bästa användarupplevelsen på vår hemsida, använder vi anonymt Google Analytics och Google Adwords-sökning för att rapportera om webbplatstrafiken. Genom att fortsätta att söka på webbplatsen accepterar du att cookies kan lagras på din enhet. Läs mer om vår Cookies policy och sekretesspolicy.