Alle veiligheidsoplossingen

 • Productassortiment
 • Product Applicaties
 • Onze merken
Algemene gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden

Inleiding

 • Het gebruik van deze website is aan de volgende voorwaarden onderworpen. Met uw gebruik van onze website gaat u volledig met deze voorwaarden akkoord. Gaat u niet met (een deel van) deze voorwaarden akkoord, gebruik onze website dan niet.

Licentie voor het gebruik van de website

 • Tenzij anders vermeld behouden wij of onze licentiehouders de intellectuele eigendomsrechten van de website zelf en het materiaal op de website.  Behoudens de onderstaande licentie, zijn alle intellectuele eigendomsrechten voorbehouden.
 • Het gebruik is gelimiteerd tot het bekijken, het downloaden van bestanden naar de cache en het afdrukken van webpagina's voor uw eigen privégebruik, binnen de beperkingen die hieronder en elders in deze voorwaarden vermeld staan.
 • Het is verboden om materiaal van deze website: 
  (a) te herpubliceren (waaronder herpublicatie op een andere website)
  (b) te verkopen, verhuren of een sublicentie ervoor te verlenen
  (c) in het openbaar te vertonen
  (d) te reproduceren, dupliceren, kopiëren of anderszins voor commerciële doeleinden te exploiteren
  (e) te bewerken of anderszins aan te passen 
  (f) te herdistribueren [met uitzondering van materiaal dat specifiek en uitdrukkelijk beschikbaar gesteld is voor herverdeling].
 • Als materiaal specifiek voor herverdeling beschikbaar gesteld wordt, dan mag het alleen binnen uw organisatie worden verspreid.

Acceptabel gebruik

 • U mag onze website niet gebruiken op een manier die schade aan de website tot gevolg heeft of kan veroorzaken, of de beschikbaarheid of toegankelijkheid van de website kan verminderen, of op een onwettige, illegale, frauduleuze of schadelijke wijze, of verbonden aan onwettige, illegale, frauduleuze of schadelijke doeleinden of activiteiten.
 • U mag onze website niet gebruiken voor het kopiëren, opslaan, hosten, uitzenden, versturen, gebruiken, publiceren of distribueren van materiaal dat bestaat uit (of is gekoppeld aan) spyware, computervirussen, trojaanse paarden, wormen, toetsenbordaanslagen loggen, rootkits of andere schadelijke computersoftware.
 • U mag geen systematische of geautomatiseerde activiteiten voor gegevensverzameling ondernemen (waaronder, zonder beperking, scraping, datamining, data extractie en data oogsten) op of via onze website zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
 • U mag onze website niet gebruiken voor het uitzenden of versturen van ongevraagde commerciële informatie.
 • U mag onze website niet gebruiken voor aan marketing verbonden doeleinden zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Toegangsbeperkingen

 • Bepaalde delen van onze website hebben toegangsbeperkingen. We behouden het recht voor om toegang tot (delen van) onze website naar eigen goeddunken te beperken.
 • Als u van ons een gebruikersnaam en wachtwoord krijgt die u toegang geven tot beperkte delen van onze website of tot andere inhoud of diensten, dan dient u ervoor zorg te dragen dat de gebruikersnaam en wachtwoord vertrouwelijk blijven.
 • We kunnen uw gebruikersnaam en wachtwoord naar eigen goeddunken uitschakelen zonder dat hiervoor voorafgaand kennisgeving of uitleg gegeven hoeft te worden.

Gebruikersinhoud

 • In deze voorwaarden betekent "uw gebruikersinhoud" materiaal (waaronder, zonder beperking, tekst, afbeeldingen, audiomateriaal, beeldmateriaal en audiovisueel materiaal) dat u voor welk doel dan ook naar onze website stuurt.
 • U verleent ons een wereldwijde, onherroepelijke, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie voor het gebruiken, reproduceren, aanpassen, publiceren, vertalen en verspreiden van uw gebruikersinhoud in alle bestaande of toekomstige media. U geeft ons ook het recht op sublicentie van deze rechten en het recht om een vordering wegens inbreuk op deze rechten in te dienen.
 • Uw gebruikersinhoud mag niet illegaal of onrechtmatig zijn, geen inbreuk maken op rechten van derden en geen aanleiding kunnen geven tot juridische actie tegen u of ons of derden (in ieder geval onder het toepasselijke recht).
 • U mag geen gebruikersinhoud op de website indienen als de inhoud ervan onderworpen (geweest) is aan een dreigende of daadwerkelijke rechtszaak of andere soortgelijke klacht.
 • We behouden het recht voor om materiaal dat naar onze website gestuurd wordt te bewerken of verwijderen, op te slaan op onze servers en te hosten of publiceren op onze website.
 • Ongeacht onze rechten onder deze voorwaarden met betrekking tot gebruikersinhoud controleren wij de gebruikersinhoud die op onze website gepubliceerd of ingestuurd wordt niet

Beperkingsbepalingen

 • Hoewel wij proberen ervoor te zorgen dat de informatie op deze website (uitgezonderd eventuele gebruikersinhoud) correct is, kunnen wij de volledigheid of nauwkeurigheid ervan niet garanderen. Wij kunnen ook niet garanderen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website up-to-date wordt gehouden.
 • Binnen de maximale criteria van het toepasselijk recht sluiten wij alle vertegenwoordigingen, garanties en voorwaarden gerelateerd aan deze website en het gebruik van deze website uit (waaronder, zonder beperking, garanties die wettelijk geïmpliceerd zijn voor kwaliteitstevredenheid, gebruiksgeschiktheid en/of het toepassen van redelijke zorg en vaardigheid).

Aansprakelijkheidsbeperkingen

 • Niets in deze voorwaarden (of elders op onze website) zal onze aansprakelijkheid uitsluiten of beperken voor fraude, overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of voor andere aansprakelijkheid die niet kan uitgesloten of beperkt onder toepasselijk recht.
 • Onze aansprakelijkheid jegens u in verband met het gebruik van onze website onder of in verband met deze voorwaarden, hetzij in contract, onrechtmatige daad (waaronder nalatigheid) of anderszins, zal als volgt worden beperkt:
  (a) Als de website en de informatie en diensten op de website gratis beschikbaar zijn, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade in welke vorm dan ook.
  (b) We zijn niet aansprakelijk voor gevolg-, indirecte of uitzonderlijke verliezen of schade.
  (c) We zijn niet aansprakelijk voor het verlies van winst, inkomsten, inkomen, voorziene besparingen, contracten, zaken, goodwill, reputatie, gegevens of informatie.
  (d) Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade voortvloeiend uit een gebeurtenis of gebeurtenissen die buiten onze redelijke controle vallen.
  (e) Onze maximale aansprakelijkheid met betrekking tot een gebeurtenis of reeks gebeurtenissen is gelimiteerd tot €12.00

Vrijwaring

 • Hierbij vrijwaart u ons van en onderneemt u om ons te blijven vrijwaren tegen verliezen, schade, kosten, verplichtingen en uitgaven (waaronder, zonder beperking, juridische kosten en eventuele bedragen die door ons aan derden betaald worden ter voldoening van een vordering of geschil op het advies van onze juridische adviseurs) die wij kunnen oplopen of lijden als u deze voorwaarden schendt of die kunnen voortkomen uit een claim dat u inbreuk gemaakt heeft op deze voorwaarden.

Schending van deze voorwaarden

 • Zonder afbreuk te doen aan onze andere rechten onder deze voorwaarden, kunnen wij als u deze voorwaarden op enigerlei wijze schendt actie ondernemen om de schending aan te pakken. Wij kunnen zo nodig bijvoorbeeld uw toegang tot de website opschorten, u de toegang tot de website ontnemen, computers blokkeren die uw IP-adres gebruiken om toegang tot de website te krijgen, contact opnemen met uw internetprovider om uw toegang tot de website te blokkeren en/of een gerechtelijke procedure tegen u beginnen.

Herzieningen

 • Deze voorwaarden kunnen zo nu en dan herzien worden. Herziene voorwaarden gelden voor het gebruik van onze website vanaf de datum dat de herziene voorwaarden op onze website gepubliceerd zijn. Controleer deze pagina regelmatig om ervoor te zorgen dat u met de huidige versie bekend bent.

Toewijzing

 • Wij mogen onze rechten en/of verplichtingen uit hoofde van deze voorwaarden zonder kennisgeving aan u of toestemming vooraf overdragen, uitbesteden of anders behandelen.
 • U mag uw rechten en/of plichten onder deze voorwaarden niet overdragen, uitbesteden of anders behandelen.

Scheidbaarheid

 • Als een bepaling van deze voorwaarden door een rechtbank of andere bevoegde autoriteit onwettig en/of niet afdwingbaar verklaard wordt, dan blijven de andere bepalingen van kracht. Als een onwettige en/of niet-afdwingbare bepaling wettig of uitvoerbaar zou zijn als een gedeelte ervan geschrapt zou worden, dan wordt dat deel als geschrapt beschouwd en blijft de rest van de bepaling van kracht.

Uitsluitsel van rechten van derden

 • Deze voorwaarden zijn opgesteld ter voordele van u en ons en zijn niet bedoeld voor derden of afdwingbaar door derden. De uitoefening van uw en onze rechten met betrekking tot deze voorwaarden is niet onderworpen aan de toestemming van derden.

Intellectueel eigendomsrecht

A-SAFE®, Atlas®, eFlex ™, FlexiShield ™, ForkGuard ™, iFlex®, Memaplex®, mFlex ™, RackEye ™, RackGuard ™ en SenseSafe ™ zijn geregistreerde merkennamen van A-SAFE en zijn geregistreerd in meerdere rechtsgebieden. Deze A-SAFE merken mogen niet worden gebruikt zonder voorafgaand schriftelijke toestemming te hebben verkregen van A-SAFE. Klanten, wederverkopers of andere externe entiteiten die de merken van A-SAFE willen gebruiken, moeten eerst schriftelijke toestemming van A-SAFE ontvangen.

Alle andere merknamen of merken behoren toe aan hun eigenaren.

Volledige overeenkomst

 • Deze voorwaarden, samen met ons privacybeleid, vormen de gehele overeenkomst tussen u en ons voor wat betreft uw gebruik van onze website. Deze vervangt alle voorgaande overeenkomsten met betrekking tot uw gebruik van deze website.

Rechtsgebied en toepasselijk recht

 • Deze voorwaarden worden beheerst door en zijn opgesteld volgens het Engels recht en eventuele geschillen met betrekking tot deze voorwaarden zullen worden onderworpen aan de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Engeland en Wales.

Registraties en vergunningen

 • Ons registratienummer is 5407505.
 • Ons Engelse BTW-nummer is GB 893 1518 05.

Onze bedrijfsinformatie

 • De volledige naam van ons bedrijf is A-SAFE (UK) Ltd.
 • Wij zijn geregistreerd in Engeland & Wales onder registratienummer 5407505.
 • Ons geregistreerd adres is A-SAFE (UK) Ltd, Habergham Works, Ainleys Industrial Estate, Elland, West Yorkshire, HX5 9JP, Engeland.
 • U kunt met ons contact opnemen door te e-mailen naar [email protected].

A-SAFE gebruikt de beschikbare gegevens van deze website en mag dit gebruiken voor marketing doeleinden. A-SAFE zal nooit persoonlijk informatie verschaffen aan derden.

 

Om u de beste gebruikerservaring te geven, werken wij met Google Analytics en Google Adwords om het verkeer op onze website te volgen en te rapporteren. Door verder te surfen op deze website accepteert u dat cookies opgeslagen worden op uw toestel. Klik voor meer informatie over ons Cookies en Privacy beleid.