Se hele vores sortiment af
sikkerhedsløsninger

  • Produktkategorier
  • Produktanvendelse
  • Produktbrands
Vilkår og betingelser for hjemmeside

Vilkår og betingelser for hjemmeside

Vilkår og betingelser for hjemmeside

Introduktion

Disse vilkår og betingelser gælder din brug af vores hjemmeside. Når du bruger vores hjemmeside, accepterer du disse vilkår og betingelser i deres fulde omfang. Såfremt du er helt eller delvist uenig i disse vilkår og betingelser, skal du undlade at bruge vores hjemmeside.

Licens til brug af hjemmeside

Medmindre andet er angivet, tilhører de immaterielle rettigheder til hjemmesiden og materialer på hjemmesiden os eller vores licensgivere. I henhold til nedenstående licens forbeholdes alle immaterielle rettigheder.

Du er berettiget til at se og downloade indhold alene med henblik på caching samt udskrive sider fra hjemmesiden til personligt brug i henhold til de nedenfor nævnte begrænsninger samt disse vilkår og betingelser i øvrigt.

Du må ikke:

(a) genpublicere materiale fra denne hjemmeside (herunder genpublicere på andre hjemmesider);

(b) sælge, udleje eller udstede underlicenser til materiale fra hjemmesiden;

(c) vise materiale fra hjemmeside offentligt;

(d) reproducere, duplikere, kopiere eller på anden vis anvende materiale fra vores hjemmeside til forretningsmæssige formål;

(e) redigere i eller på anden vis ændre materiale på hjemmesiden;

(f) videredistribuere materiale fra denne hjemmeside [medmindre der er tale om indhold, der specifikt og udtrykkeligt er gjort tilgængeligt med henblik på videredistribution.

I det omfang at indhold er gjort specifikt tilgængeligt med henblik på videredistribution, må et sådant indhold alene videredistribueres inden for din organisation.

Accepteret brug

Du må ikke anvende vores hjemmeside på en måde, der forårsager eller kan forårsage skade på hjemmesiden eller forringe tilgængeligheden af eller adgangen til hjemmesiden, eller som er ulovlig, retsstridig, svigagtig eller skadelig, eller i forbindelse med ulovlige, retsstridige, svigagtige eller skadelige formål eller aktiviteter.

Du må ikke bruge vores hjemmeside til at kopiere, opbevare, hoste, overføre, sende, anvende, publicere eller distribuere materiale, der indeholder (eller er forbundet med) spyware, computervira, trojanske heste, orme, keyloggers, rootkits eller anden skadelig computersoftware.

Du må ikke udføre systematisk eller automatiseret dataindsamling (herunder uden begrænsning scraping, datamining, dataudtræk og datahøst) på eller i forbindelse med vores hjemmeside uden vores udtrykkelige skriftlige samtykke.

Du må ikke anvende vores hjemmeside til at overføre eller sende uopfordret kommerciel kommunikation.

Du må ikke bruge vores hjemmeside til markedsføringsrelaterede formål uden vores udtrykkelige skriftlige samtykke.

Begrænset adgang

Der er begrænset adgang til visse dele af vores hjemmeside. Vi forbeholder os ret til at begrænse adgangen til hele eller dele af vores hjemmeside efter eget skøn.

Såfremt vi tildeler dig et bruger-id og en adgangskode for at give dig adgang til begrænsede dele af vores hjemmeside eller andet indhold eller andre tjenester, er du forpligtet til at holde dit bruger-id og din adgangskode fortrolig.

Vi er berettigede til at deaktivere dit bruger-id og din adgangskode efter eget skøn uden varsel eller forklaring.

Brugergenereret indhold

I disse vilkår og betingelser betyder "dit brugerindhold" materialer (herunder uden begrænsning tekst, billeder, lydmaterialer, videomaterialer og audiovisuelle materialer), som du sender til vores hjemmeside, uanset formålet.

Du giver os en global, uigenkaldelig, ikke-eksklusiv, royaltyfri licens til at bruge, reproducere, tilpasse, publicere, oversætte og distribuere dit brugerindhold i ethvert eksisterende eller fremtidigt medie. Du giver os også ret til at udstede underlicens til disse rettigheder samt ret til at anlægge sag om en eventuel krænkelse af disse rettigheder.

Dit brugerindhold må ikke være ulovligt eller retsstridigt eller krænke tredjemands rettigheder, ligesom det ikke må kunne give anledning til sagsanlæg, hvad enten det er mod dig, os eller tredjemand (og i ethvert tifælde i henhold til gældende lovgivning).

Du må ikke sende brugerindhold til hjemmesiden, som er eller har været genstand for varslede eller konkrete søgsmål eller lignende handlinger.

Vi forbeholder os ret til at redigere eller fjerne materialer sendt til vores hjemmeside, opbevaret på vores servere eller hostet eller publiceret på vores hjemmeside.

Uanset vores rettigheder vedrørende brugerindhold i henhold til disse vilkår og betingelser foretager vi ikke overvågning af overførslen af et sådant indhold til eller publiceringen af et sådant indhold på vores hjemmeside.

Begrænsede garantier

Selvom vi bestræber os på at sikre, at information på denne hjemmeside (undtagen brugerindhold) er korrekt, giver vi ingen garantier for fuldstændigheden eller nøjagtigheden af en sådan information, ej heller forpligter vi os til at sikre, at hjemmesiden er tilgængelig, eller at materialer på hjemmesiden er opdaterede.

I det videst mulige omfang, det er tilladt i henhold til gældende lov, giver vi ingen erklæringer, garantier og betingelser vedrørende denne hjemmeside, og brugen af denne hjemmeside (herunder uden begrænsning enhver garanti i henhold til loven for tilfredsstillende kvalitet, egnethed til formål og/eller anvendelse af den fornødne omhu og kompetence).

Ansvarsbegrænsning

Intet i disse vilkår og betingelser (eller andre steder på vores hjemmeside) udelukker eller begrænser vores ansvar for svindel, død eller personskade som følge af vores uagtsomhed eller andet ansvar, som ikke kan udelukkes eller begrænses i henhold til gældende lovgivning.

I henhold til disse vilkår og betingelser er vores ansvar over for dig i forbindelse med brugen af vores hjemmeside og i henhold til eller forbindelse med disse vilkår og betingelser, uanset om et sådant ansvar opstår i eller uden for kontrakt (herunder forsømmelse) eller på anden vis, begrænset til følgende:

(a) i det omfang, at hjemmesiden og information og tjenester på hjemmesiden leveres gratis, er vi ikke ansvarlige for tab og skader af nogen art;

(b) vi er ikke ansvarlige for driftstab, konkret dokumenterede eller indirekte tab eller skader;

(c) vi er ikke ansvarlige for tab af fortjeneste, indtægter, omsætning, skønnede besparelser, kontrakter, forretning, goodwill, omdømme, data eller information;

(d) vi er ikke ansvarlige for tab eller skader som følge af enhver begivenhed eller begivenheder, som er uden for vores rimelige kontrol;

(e) vores maksimale ansvar for enhver begivenhed eller sekvens af relaterede begivenheder kan ikke overstige €12.

Skadesløsholdelse

Du accepterer hermed at holde os skadesløse mod tab, skader, omkostninger, forpligtelser og udgifter (herunder uden begrænsning juridiske udgifter samt ethvert beløb betalt af os til tredjemand som betaling for et krav eller en tvist efter råd fra vores juridiske rådgivere), som er opstået eller lidt af os som følge af enhver misligholdelse fra din side af enhver bestemmelse i disse vilkår og betingelser eller som følge af enhver påstand om, at du har misligholdt en bestemmelse i disse vilkår og betingelser.

Misligholdelse af disse vilkår og betingelser

Uden at det påvirker vores øvrige rettigheder under disse vilkår og betingelser, er vi i tilfælde af enhver misligholdelse af disse vilkår og betingelser fra din side berettigede til at træffe enhver foranstaltning, vi anser for at være nødvendig for at håndtere misligholdelsen, herunder ophæve din adgang til hjemmesiden, forhindre, at du får adgang til hjemmesiden, blokere computere, der anvender din ip-adresse for at forhindre, at du får adgang til hjemmesiden, kontakte din internetserviceudbyder for at anmode om, at de blokerer din adgang til hjemmesiden og/eller anlægge sag mod dig.

Ændringer

Vi er berettigede til at ændre disse vilkår og betingelser fra tid til anden. En ændring af disse vilkår og betingelser vil gælde for brugen af vores hjemmeside fra datoen for publicering af de ændrede vilkår og betingelser på vores hjemmeside. Sørg for jævnligt at besøge denne side for at sikre, at du har kendskab til den gældende version.

Overdragelse

Vi er berettigede til at overdrage, udlicitere eller på anden vis udøve vores rettigheder og/eller forpligtelser under disse vilkår og betingelser uden at varsle dig derom eller indhente dit samtykke.

Du er ikke berettiget til at overdrage, udlicitere eller på anden vis udøve dine rettigheder og/eller forpligtelser under disse vilkår og betingelser.

Vilkårenes uafhængighed

Såfremt en domstol eller en anden kompetent myndighed afsiger kendelse om, at en bestemmelse i disse vilkår og betingelser er ulovlig og/eller uden retskraft, er de øvrige bestemmelser fortsat gældende. Såfremt en ulovlig og/eller ikke-retskraftig bestemmelse anses for at være ulovlig og/eller uden retskraft, hvis en del af den bliver slettet, anses denne del for at være slettet, mens den øvrige del af bestemmelsen fortsat er gældende.

Tilsidesættelse af tredjemands rettigheder

Disse vilkår og betingelser er udarbejdet til fordel for dig og os og ikke til fordel for en eventuel tredjemand, ligesom den ikke kan håndhæves af tredjemand. Udøvelsen af en vores og dine rettigheder i forbindelse med disse vilkår og betingelser er ikke underlagt tredjemands samtykke.

Immaterielle rettigheder

A-SAFE®, Atlas®, eFlex™, FlexiShield™, ForkGuard™, iFlex®, Memaplex®, mFlex™, RackEye™, RackGuard™ og SenseSafe™ er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende A-SAFE og er registreret i mange forskellige globale retssystemer. Du må ikke anvende nogen af varemærkerne tilhørende A-SAFE uden først at indhente A-SAFEs forudgående skriftlige tilladelse. Kunder, klienter, leverandører og andre eksterne enheder, der ønsker at anvende varemærker tilhørende A-SAFE, skal indhente A-SAFEs forudgående skriftlige tilladelse.

Alle andre brandnavne eller varemærker tilhører deres respektive indehavere.

Aftalens fuldstændighed

Disse vilkår og betingelser samt vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger udgør hele aftalen mellem dig og os i forbindelse med din brug af vores hjemmeside og erstatter alle tidligere aftaler om din brug af denne hjemmeside.

Gældende ret og værneting

Disse vilkår og betingelser er underlagt og skal fortolkes i henhold til lovene i England, og enhver tvist, der opstår i forbindelse med disse vilkår og betingelser, skal afgøres ved domstolene i England og Wales’ ikke-eksklusive kompetence.

Registreringer og tilladelser

Vores registreringsnummer er 5407505.

Vores momsnummer er GB 893 1518 05.

Vores oplysninger

Selskabets fulde navn er A-SAFE (UK) Ltd.

Vi er registreret i England og Wales med registreringsnummer 5407505.

Vores registrerede adresse er A-SAFE (UK) Ltd, Habergham Works, Ainleys Industrial Estate, Elland, West Yorkshire, England, HX5 9JP.

Du kan kontakt os pr. e-mail på [email protected]

A-SAFE overvåger de data, der er tilgængelige for denne hjemmeside, og er berettiget til at bruge disse til markedsføringsformål. A-SAFE videregiver aldrig personlige oplysninger til tredjemand.

For at give dig den bedste web-brugeroplevelse bruger vi anonymiseret Google Analytics og Google Adwords-sporing til at rapportere om webtrafik. Ved at fortsætte med at gennemse denne hjemmeside accepterer du, at cookies kan gemmes på din enhed. Få flere oplysninger om vores Cookies Policy og Privacy Policy.